Finet

Računovodstvo i knjigovodstvo

Kao računovodstveni servis pružamo usluge:

 • Pravnim osobama

Izdvajamo usluge kao što su:

 • Vođenje glavne knjige.
 • Izrada mjesečnih računovodstvenih izvještaja i pokazatelja poslovanja za interne potrebe stranaka i za vanjske korisnike kao što su banke i ostali financijski posrednici.
 • Izrada godišnjih financijskih izvještaja za pravne osobe.
 • Knjiženje primljenih i izdanih računa u glavnu knjigu direktnim unosom u knjigu primljenih i izdanih računa i u evidenciju saldakonti.
 • Praćenje potraživanja i obveza s ispisima otvorenih stavki i opomena te usklađivanje salda s kupcima i dobavljačima.
 • Vođenje računovodstva po mjestima troška i projektima.
 • Vođenje poreznih evidencija i obračun poreza na dodanu vrijednost (mjesečno ili tromjesečno), slanje PDV obrazaca i eventualnih priloga elektronskim putem.
 • Obračun plaća (s različitim metodama obračuna),obračun povrata troškova vezanih za troškove rada (prijevoz na posao i s posla...) u skladu s važećim propisima, ispunjavanje zahtjeva za refundirano bolovanje, predaja JOPPD obrazaca elektronskim putem.
 • Pomoć kod zapošljavanja novih djelatnika kao što su prijave zaposlenika na Zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izrada ugovora o radu, ispunjavanje Tiskanica 2, M 1-P, priprema uputnica za prethodni zdravstveni pregled.
 • Unos podataka o zaposlenima u kadrovske evidencije.
 • Obračun poreznih davanja od drugog dohodka (najamnine, autorski honorar, isplata dividenda...).
 • Unos osnovnih sredstava u registar osnovnih sredstava u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.
 • Obračun amortizacije prema maksimalno porezno dopuštenim stopama amortizacije i knjiženje u glavnu knjigu.
 • Izrada naloga za plaćanje, koje po želji stranaka šaljemo po elektronskoj pošti ili direktno plaćamo za stranke od kojih imamo ovlaštenja. Veza s bankama nam omogućava jednostavniji i brži način financijske obrade podataka.
 • Izrada blagajničkih primitaka, izdataka i dnevnika te direktno knjiženje u glavnu knjigu i knjigu izdanih računa za potrebe obračuna poreza na dodanu vrijednost.
 • Obračun kamata (zateznih, redovitih, kamata među povezanim osobama) s uvažavanjem zakonski propisane visine zateznih kamatnih stopa i kamata među povezanim osobama.
 • Slanje statističkih izvještaja.
 • Sva ostala izvještavanja propisana Zakonom.

Naša odgovornost

 • izrada računovodstvenih izvještaja i informacija na temelju dokumentacije koju primimo od stranaka
 • kontiranje i knjiženje na temelju računovodstvenih, poreznih i financijskih propisa
 • izrada poslovnih knjiga na temelju Zakona o trgovačkim društvima i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
 • arhiviranje računovodstvenih dokumenata kod nas za dvije do tri poslovne godine
 • stručno usavršavanje naših zaposlenika na području računovodstva i poreza
 • suradnja s povezanim institucijama (banke)
 • zaštita poslovnih tajni naših komitenata

Za vjerodostojnost i ažurnost dokumenata koje nam stranke proslijede i za poslovne odluke odgovaraju naručitelji usluge.